Alfabetyczna lista usług

D

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarow...

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Dopisanie do spisu wyborców

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

I

IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

O

Oferta na realizację zadania publicznego

Możliwość wypełniania przez potencjalnych oferentów wzoru oferty na realizacje zadania publicznego elektronicznego dokumentu z repozytorium dokumentów elektronicznych

wyników